ชื่อ - นามสกุล :นายอุดม ชุมจันทร์
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย